Firemní profil

Vize a politiky jakosti 2018-2020

Vize společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.

 • Posláním firmy Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. je výroba a prodej produktů, které ve srovnání s naší konkurencí obsadí v hodnocení zákazníků vrcholovou pozici.
 • Při tom chceme vysokou účinností našich procesů dlouhodobě zajistit kontinuitu a růst naší firmy v zájmu zákazníků, akcionářů, zaměstnanců, spolupracujících organizací i regionu.
 • Uvědomujeme si svou odpovědnost ke společnosti a proto je pro nás ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů samozřejmým závazkem.

K podpoře této vize byly vrcholovým vedením stanoveny záměry a směr působení firmy ve vztahu k jakosti a ochraně životního prostředí (OŽP)

Politika IS firmy Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.

 • Jakost chápeme jako plné uspokojení požadavků i potřeb našich zákazníků, tedy dodat jim kvalitní výrobek ve správném čase, správném množství a na správné místo, při této činnosti se zavazujeme dodržovat požadavky zákonných a ostatních předpisů, ke kterým se naše společnost zavázala a které se na ni vztahují.
 • Plné uspokojení zákazníků můžeme dosáhnout pouze jakostí všech našich výrobků, zároveň se zavazujeme řídit všechny naše procesy a vykonávat naše činnosti tak, abychom trvale zlepšovali ochranu životního prostředí a zabezpečili prevenci znečišťování. Proto je jakost a péče o ochranu životního prostředí úkolem pro každého zaměstnance bez ohledu na jeho postavení v organizační struktuře firmy.
 • Zavazujeme se zabezpečit výrobu zdravotně nezávadných výrobků uplatněním systému správné výrobní a hygienické praxe a analýzy nebezpečí na kritických bodech.
 • Budeme se trvale snažit měnit strukturu sortimentu a výrobní základny na základě měnících se požadavků tržní sítě a spotřebitelské veřejnosti. K tomu chceme připravovat nové a inovované, případně sezónní výrobky a vyvíjet výrobní a odbytovou základnu společnosti včetně redistribuce výrobků.
 • Všechny naše zaměstnance budeme motivovat, soustavně vzdělávat a vést k trvalému zlepšování jakosti, znalostí a odborných dovedností s ohledem na etiku a k prevenci v ochraně životního prostředí, k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí včetně předcházení environmentálním haváriím a nehodám.
 • Zájmem naší společnosti je vstřícný dialog s veřejností včetně informovanosti zainteresovaných stran.

2733 Kolacky TL SmesPředstavenstvo a vrcholové vedení společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. stanovilo strategické cíle jakosti pro období 2018-2020:

 • Zajistit výrobu a trvale zlepšovat výrobky, vývoj nových druhů výrobků a systém řízení podle marketingového plánu a plánu výroby.
 • Rozšiřovat redistribuci výrobků ve spolupráci s ostatními výrobci pro zvýšení sériovosti vyráběných výrobků a pro rozšiřování nabízeného sortimentu odběratelům.
 • Zabezpečit inspekční audity systémů IFS ve vztahu k certifikačním auditům jednotlivých provozů a zajistit tak vyšší bezpečnost potravin.
 • Zabezpečit maximální snížení množství vráceného zboží odběrateli. Odpovědným plánováním výroby snížit množství výrobních rezerv v expedici a správným dodržováním technologických postupů snížit množství zmetků ve výrobě, za účelem snížení nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu.
 • Rozšiřovat vlastní základnu maloobchodních prodejen, jako cestu přiblížení se k zákazníkovi – přímému konzumentovi (spotřebiteli) a k rychlejšímu ověřování zájmu o nové výrobky.
 • Zabezpečit stabilizaci pracovníků společnosti, jejich vzdělávání a zároveň vyhledávat nové perspektivní pracovníky. Vytvořit odpovídající pracovní podmínky, motivovat zaměstnance a tím vytvořit podmínky pro zabezpečení kontinuálního zlepšení jakosti výrobků a služeb i ve vztahu k životnímu prostředí.
 • Pravidelně doplňovat související právní předpisy pro zabezpečení jakosti a dalších činností v rámci společnosti, a to i ve vztahu k vnějšímu prostředí.
 • Řídit se politikou jakosti je závazkem pro všechny zaměstnance a je sdělována všem subjektům, které pracují pro společnost nebo z jejího pověření. Politika jakosti a cíle jakosti jsou opakovaně přezkoumávány, vyhodnocovány vrcholovým vedením a v případě potřeby přizpůsobovány měnícím se požadavkům.
 • Pro naplnění této politiky se vedení společnosti zavazuje zavést a udržovat systém řízení, založený na požadavcích IFS, zajistit a poskytnout zdroje pro plánování, řízení a trvalé zlepšování.

Zabezpečení organizačních podmínek a zdrojů

Pro zabezpečení funkčnosti systému jakosti se vrcholové vedení firmy Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. zavazuje :

 • zabezpečit vhodnou organizační strukturu,
 • zabezpečit potřebné finanční, materiální a personální zdroje,
 • zabezpečit potřebné vzdělávání a kvalifikaci zaměstnanců společnosti,
 • motivovat zaměstnance společnosti tak, aby byli připraveni plnit požadavky vyplývající ze stanovené politiky jakosti.